Het landgoed wordt volledig aangelegd, u hoeft hier zelf niets voor te doen. Op het landgoed worden vier kavels gerealiseerd. Alle kavels hebben een oppervlakte van circa 1.750 m². De kavels worden bouwrijp opgeleverd.

Ontsluiting

Om de toegang naar de kavel zichtbaar te maken, wordt elke inrit gemarkeerd met een toegangspoort. Zo is duidelijk waar het (semi-)publieke domein overgaat naar een privaat domein. Op de gearceerde zone in de tekening is te zien, waar de toegangspoort gepositioneerd mag worden.

Footprint

Op elke kavel mag in ieder geval één vrijstaande woning worden gerealiseerd. De footprint van het hoofdgebouw en bijgebouw(en) samen bedraagt maximaal 350 m².

Volume

Het volume van het hoofdgebouw mag maximaal 1.750 m³ bedragen.

Bouwhoogte en kapvorm

De huizen krijgen een kap in de vorm van een zadeldak. Ook kappen van bijgebouwen dienen te worden uitgevoerd als zadeldak, met bovendien dezelfde oriëntatie als die op de woning. Samengestelde daken zijn in principe mogelijk, maar het zadeldak moet daarin als hoofdvorm herkenbaar blijven. De daken krijgen of een overstek van meer dan 60 centimeter, of dienen te worden gevouwen om de goot heen. De daken hebben een hellingshoek van meer dan 45 graden, de goothoogte bedraagt maximaal 3,5 meter. De nok mag niet hoger zijn dan 11 meter.

Architectuur

De omgeving bestaat uit een combinatie van grotere en kleinere woningen, boerderijen en schuren. De woning dient qua volume-opbouw en materialisatie aan te sluiten bij de omgeving. Daarnaast is gezocht naar een architectuurstijl die past bij het weidse polderlandschap, met daarbij een enigszins chique uitstraling; anders gezegd landelijk/modern. De supervisor zorgt ervoor dat het ontwerp binnen het beeldkwaliteitsplan valt. Dit gebeurt in overleg met u en uw architect.

Materialisering

Het dakmateriaal zal bestaan uit duurzame materialen die mooi oud worden. Tevens dient de kleur van deze materialen aan te sluiten bij de natuurlijke omgeving. Voorbeelden hiervan zijn riet, behandeld hout, leien en grijze/ antracieten keramische dakpannen. Het kleur- en materialenpakket van de gevel is bepaald op behandeld hout (in gedekte kleuren), natuurleien en natuurlijk ogende bakstenen in het kleurenpallet grijsbruin tot roodbruin.

Nuts

De nutsvoorzieningen, zoals cai, elektra en water, worden tot de perceelgrens aangelegd. Een rioolaansluiting is niet nodig. Op alle kavels wordt een helofytenfilter geïnstalleerd.

Parkeren

De parkeervakken in de tekening zijn indicatief. U bepaalt zelf de positionering ervan.

Samenvatting kavelpaspoort

  • Het maximaal te bebouwen grondoppervlak bedraagt 350 m² per kavel, inclusief de footprint van uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
  • Aan- en uitbouwen mogen niet hoger worden dan de bouwhoogte van de eerste laag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,2 meter. Er geldt hierbij een maximum van 3,5 meter.
  • De goothoogten van vrijstaande bijgebouwen mogen maximaal 3 meter bedragen.
  • Hellingshoeken van bijgebouwen moeten overeenkomen met die van het hoofdgebouw.
  • Het maximaal te bouwen volume van het hoofdgebouw bedraagt 1.750 m³.
  • Zie voor meer informatie de bijgevoegde architectentekeningen.
kavel2

Volgens het bestemmingsplan is het landgoed semi-openbaar gebied. Dit houdt in dat zowel fietsers als wandelaars van zonsopgang tot zonsondergang toegang hebben tot het terrein.

Uiteraard geldt dit niet voor de percelen zelf die privé-eigendom zijn, en daarmee niet toegankelijk voor publiek bezoek. Natuurlijke barrières tussen privé en openbaar zorgen voor een duidelijk onderscheid tussen de gebieden.

exterieur-kavel4
gebied

Contactformulier

    Voor meer informatie: